ការផ្តល់ឱកាសអោយខ្លួនឯង

ការដែលយើងកំពុងរស់នៅបាននេះ ទុកជាឱកាសមួយល្អហើយសំរាប់អោយយើង ផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្លួនយើង ក្នុងការខិតខំព្យាយាម ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិ យកមកចិញ្ចឹមជីវិត និងក្រុមគ្រួសាររបស់យើង ធ្វើខ្លួនអោយស្ថិតនៅក្នុងតំណែងខ្ពស់ មានឋានៈ បុណស័ក្តិអំណាច មានគេគោរព មានគេរាប់អានច្រើន ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកទូរទាំងប្រទេស និងក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូល គ្រប់ៗជំនាន់ ដោយមានសម្ថភាពនិង ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន។ ដោយឱកាសក្នុងការរស់នៅនៃមនុស្សយើងមានតម្លៃប្រដើរខ្ពង់ខ្ពស់ ហួសផុតពីនេះ ដោយទង្វើរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ រៀងៗខ្លួន ដូច្នេះការធ្វើសេចក្តីក្តីល្អទាំងពួង ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អោយដល់ខ្លួនឯង អ្នកដទៃ នឹងសង្គម ព្រមទាំង មាតាបិតា នោះទុកជាឱកាសដ៏ល្អមួយទៀតសម្រាប់អោយយើងផ្ទាល់ផ្តល់អោយខ្លួនឯង ក្នុងការបំពេញនៅករណីកិច្ចទាំងនេះ ក្នុងជីវិតដើម្បីអោយបានជាសេចក្តីល្អសំរាប់សង្គមជាតិផង គ្រួសារផង ខ្លួនឯងផង ជារហូតយូរអង្វែងតទៅអើយ។

សេចក្តីល្អជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ជីវិត អស់កាលជាអមតៈ

ចំលងចេញពី Page លោកគ្រូ មុនិបាលោ ជួនកក្ដដា

២៦ មករា ២០២១ ភូមិឬស្សី ស្ទឹងមានជ័យ ភ្នំពេញ

៣ -សព្ទ ទីបីរបស់ព្រះពុទ្ធគឺ

ប្រាស់ចាកកិលេស ១០យ៉ាង ដែលជាគ្រឿងសៅហ្មងចិត្ត

គ្រឿងសៅហ្មងចិត្តមានបីធំៗគឺ

១- លោភៈ

២- ទោសៈ

៣-មោហៈ

លោកចៅហ្វាយធំមានខ្ញុំបំរើ ប្រកបការប្រើបម្រើកិច្ចការ

តែទាស់ចៅហ្វាយខ្ញុំជាខ្ញុំតណ្ហា បង្គាប់ប្រើការត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរឹង។

រូបភាពមង្គល ១០៨ ក្នុងស្នាមព្រះបាទ

រូបមង្គល ១០៨ (ក្នុងស្នាមព្រះបាទ)

១. រូបលំពែង
២. រូបផ្ទះកំពូល
៣. រូបផ្កាចន្ធូ
៤. រូបសវត្ថិកៈ គឺរូបស្នាមកាកបាទទាញទៅមុមខាងស្តាំ
៥. រូបផ្កាឈេីក្រងលេីសីសៈ
៦. រូបថាសដាក់គ្រឿងសំណែន
៧. រូបតាំងមាស
៨. រូបកង្វេរដំរី
៩. រូបប្រាសាទ
១០. រូបសសរបង្គេាល
១១. រូបស្វេតច្ឆ័ត្រ
១២. រូបព្រះខ័ន
១៣. រូបផ្លឹតស្លឹកត្នេាត
១៤. រូបផ្លឹតកន្ទុយក្ងេាក
១៥. រូបក្បាំង
១៦. រូបបាត្រ
១៧. រូបកែវមណី
១៨. រូបភួងផ្កាម្លិះ
១៩. រូបព្រលឹតខៀវ
២០. រូបព្រលឹតក្រហម
២១. រូបព្រលឹតស
២២. រូបផ្កាឈូកក្រហម
២៣. រូបផ្កាឈូកស
២៤. រូបឆ្នាំងដាក់ទឹកពេញ
២៥. រូបថាសដាក់ទឹកពេញ
២៦. រូបមហាសមុទ្រ
២៧. រូបភ្នំចក្រវាឡ
២៨. រូបភ្នំហិមពាន្តតាំងនៅក្នុងជម្ពូទ្វីប
២៩. រូបភ្នំសិនេរុ
៣០. រូបព្រះអាទិត្យ
៣១. រូបព្រះចន្ទ
៣២. រូបផ្កាយនក្ខត្តប្ញក្ស
៣៣. រូបជម្ពូទ្វីប
៣៤. រូបបុព្វវិទេហទ្វីប
៣៥. រូបអមរគេាយានទ្វីប
៣៦. រូបឧត្តរកុរុទ្វីប
៣៧. រូបព្រះចៅចក្រពត្តិ និងរូបបរិវារ
៣៨. រូបស័ង្ខសវិលទៅខាងស្តាំ
៣៩. រូបត្រីមាសមួយគូ
៤០. រូបកងចក្រ
៤១. រូបស្ទឹងធំ ទី ១
៤២. រូបស្ទឹងធំ ទី ២
៤៣. រូបស្ទឹងធំ ទី ៣
៤៤. រូបស្ទឹងធំ ទី ៤
៤៥. រូបស្ទឹងធំ ទី ៥
៤៦. រូបស្ទឹងធំ ទី ៦
៤៧. រូបស្ទឹងធំ ទី ៧
៤៨. រូបភ្នំយុគន្ធរ
៤៩. រូបភ្នំឥសិន្ធរ
៥០. រូបភ្នំករវិក
៥១. រូបភ្នំសុទស្សន
៥២. រូបភ្នំនេមិន្ធរ
៥៣. រូបភ្នំវិន្តក
៥៤. រូបភ្នំអស្សកណ្ណ
៥៥. រូបស្រះអនេាតត្ត
៥៦. រូបស្រះកណ្ណមុណ្ឌ
៥៧. រូបស្រះរថការ
៥៨. រូបស្រះឆន្ទន្ត
៥៩. រូបស្រះកុណាល
៦០. រូបស្រះមណ្ឌាកិនី
៦១. រូបស្រះសីហប្បបាត
៦២. រូបស្តេចគ្រុឌ
៦៣. រូបក្រពេី
៦៤. រូបទង់ជ័យ
៦៥. រូបទង់សំពត់
៦៦. រូបវហ៍កែវ (គ្រែស្នែង)
៦៧. រូបផ្លិតមាស
៦៨. រូបភ្នំកៃលាស
៦៩. រូបស្តេចរាជសីហ៍
៧០. រូបស្តេចខ្លាធំ
៧១. រូបស្តេចសេះវលាហក
៧២. រូបស្តេចដំរីឧបេាសថ
៧៣. រូបស្តេចនាគវាសុកី
៧៤. រូបស្តេចហង្ស
៧៥. រូបស្តេចគេាឧសភ
៧៦. រូបស្តេចដំរីឯរាវ័ណ
៧៧. រូបមករមាស (ដូចនាគ តែមានជេីង)
៧៨. រូបសំពៅមាសមុខបួន
៧៩. រូបមេគេាដេាះ
៨០. រូបកិន្នរ
៨១. រូបកិន្នរី
៨២. រូបសត្វករវិក
៨៣. រូបស្តេចក្ងេាក
៨៤. រូបស្តេចក្រៀល
៨៥. រូបស្តេចសត្វចាកក្រពាក
៨៦. រូបស្តេចសត្វព្រហីត (សត្វជីវពាី្ជវ)
៨៧. រូបស្ថានសួគ៌ជាន់ចាតុម្មហារាជិកា
៨៨. រូបស្ថានសួគ៌ជាន់តាវត្តិង្ស
៨៩. រូបស្ថានសួគ៌ជាន់យាមា
៩០. រូបស្ថានសួគ៌ជាន់តុសិត
៩១. រូបស្ថានសួគ៌ជាន់និម្មានរតី
៩២. រូបស្ថានសួគ៌ជាន់បរនិម្មិតវសវតី
៩៣. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់បារិសជ្ជា
៩៤. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់បុរេាហិតា
៩៥. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់មហាព្រហ្មា
៩៦. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់បរិត្តាភា
៩៧. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់អប្បមាណាភា
៩៨. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់អាភស្សរា
៩៩. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់បរិត្តសុភា
១០០. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់អប្បមាណសុភា
១០១. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់សុភកិណ្ណា
១០២. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់វេហប្ផលា
១០៣. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់អសញ្ញិសត្តា
១០៤. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់អវិហា
១០៥. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់អតប្បា
១០៦. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់សុទស្សា
១០៧. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់សុទស្សី
១០៨. រូបស្ថានព្រហ្មលេាកជាន់អកនិដ្ឋ

(ស្រង់ចាកសៀវភៅ Buddhism in Myanmar
a short history ទំព័រ ២៣) ស្រង់ចាកសៀវភៅ
ស្នាមព្រះបាទនៃព្រះពុទ្ធ ឯស្ទឹងនម្មទា និងសច្ចពន្ធ
បព៌ត និងមង្គល ១០៨ ក្នុងស្នាមព្រះបាទ។

ដេាយ៖ ព្រះ ភិក្ខុជេាតិធម្មេា ភ្លន់ ភ្លី
និង សាមណេរ សុជាតេា ជីម សុវិទ្យា

———————
សាលកុសុនិយត្ថេរាបទាន​
កាលព្រះមានព្រះភាគ ព្រះនាមបទុមុត្តរៈ ទ្រង់បរិនិព្វាន
ហើយ ខ្ញុំបានបូជាផ្ការាំងចំពោះជើងថ្ករ ដែលគេ
លើកឡើងហើយ ។ ក្នុងកប្បទីមួយសែន អំពីកប្ប
នេះ ព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កា ក្នុងកាលនោះ
ខ្ញុំដែលស្គាល់ទុគ្គតិ នេះជាផលនៃការបូជាជើងថ្ករ ។
កិលេសទាំងឡាយ ខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយ ភពទាំងអស់
ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំមិនអាសវៈ ព្រោះបានកាត់ចំណង
ដូចជាដំរីកាត់ផតាច់នូវទន្លីង ។ ឱ ! ខ្ញុំមកល្អហើយ
ក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំ វិជ្ជា៣ ខ្ញុំបានដល់ហើយ
ទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធ ខ្ញុំបានធ្វើហើយ ។
បដិសម្ភិទា ៤ វិមោក្ខ ៨ និងអភិញ្ញា៦ នេះ ខ្ញុំបាន
ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធ
ខ្ញុំក៏បានប្រតិបតិ្តហើយ ។ បានឮថា ព្រះសាលកុសុ
មិយត្ថេរ មានអាយុ បានសំដែង​នូវគាថាទាំងនេះ
ដោយប្រការដូច្នេះ ។​

(បិដកលេខ ៧៥ ទំព័រ ៥១)

ក្របីស្នែងធ្នូរទ្រព្យម្ចាស់ស្រី

សុរិយាទន់ទាប ជិតអស់រស្មី
នៅលើក្របីស្រីជិះ កំសាន្ត
នៅឯវាលស្រែ ធ្លាប់លេងកំសាន្ត
ពិតបានសុខសាន្ត សុខមួយគ្រា ។

ក្របីស្នែងធ្នូ គួរសណ្តាន
កសិករយើងបាន រស់សុខខុម
ញាតិបានជួបគ្នា ពិតជួបជុំ
យើងរស់សុខដុំ ដោយសានាក់ ។

យើងបានផលស្រូវព្រោះក្របី
អ្នកស្រែប្រុសស្រី រស់និងអ្នក
យើងបានសុខស្រួល មានជាស្មគ្រ័
ម្ចាស់ស្រែពឹងនាក់ក្របី ជាត្រើយ ។

២២ មករា ២០២១ ក្របីស្នែងធ្នូ ទ្រព្យម្ចាស់ស្រី

ជីវិត

💥.ជីវិតដូចល្ខោន ដែលគេសម្តែង
💥.រសាត់ដូចផ្សែង គ្មានន័យអ្វីទេ
💥.ជួបព្រាត់កំនត់ តាមព្រេងវាសនា
💥.គ្រប់អនុស្សា សល់ការចងចាំ។
💥.រលកសមុទ្រ បក់ផាត់បណ្តេញ
💥.ជួបហើយព្រាត់វិញ ទោម្នេញប្រេះស្រាំ
💥.ធម្មជាតិកំនត់ ប្រាកដតាមកម្ម
💥.រយថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាំជាប់ក្នុងចិត្ត។
💥.វេលាដើរទៅ ឥតវិលថយក្រោយ
💥.រសជាតិដែលសោយ ឲ្យចាំឲ្យនឹក
💥.សាបល្វីងជូរចត់ ចាំជាប់ដួងចិត្ត
💥.រសជាតិជីវិត រយលានអត្ថន័យ។
💥.រឿងជួបមិនព្រាត់ គ្មានទេក្នុងលោក
💥.រឿងសុខមិនសោក គ្មានក្នុងលោកិយ
💥.ជួបហើយព្រាត់វិញ តើប្រយោជន៍អ្វី
💥.សល់ត្រឹមរីងរៃ ជាមិត្តកំដរ។
💥.ស្រឡាញ់ឬស្អប់ ចប់ត្រឹមពេលលា
💥.សល់ត្រឹមកម្មពៀរ ជាពូជបន្ត
💥.ជីវិតរស់នៅ ត្រូវខំសាងល្អ
💥.ព្រោះនៅមិនយូរ យើងគង់បែកគ្នា។
💥💥💥…រឿងរ៉ាវ ជីវិត ៕

អត្ថន័យ៥យ៉ាងនៃមាឃបូជា

អត្ថន័យថ្ងៃមាឃបូជា ៥ ប្រការ ÷

 • ថ្ងៃមាឃបូជា ខ្ញុំសូមវន្ទា ត្រៃរតនា ឱវាទបាតិមោក្ខ ស្អាងស្អាតអស្ចារ្យ បេះដូងសាសនា ជាខ្លឹមនៃធម៌ ។
 • បាបកុំប្រព្រឹត្ត ធ្វើតែសុចរិត កុសលបវរ សមាធិបញ្ញា ម៉ត់ហ្មងឲ្យស ជម្រះឲ្យល្អ បរិសុទ្ធសន្តាន។
 • ព្រះជន្មសង្ខារ សូមដាក់ហើយណា ឥតមានប្រែប្រាណ ៣ ខែខាងមុខ នឹងបរិនិព្វាន យកធម៌ជាស្ពាន កុំបីប្រមាទ។
 • ជាថ្ងៃតែងតាំង នូវសាវ័កខ្លាំង ស្តាំឆ្វេងដ៏ស្អាត បញ្ញាខ្លាំងក្លា និងឬទ្ធិដ៏កាច ជួយមិនប្រមាទ ការងារសាសនា។
 • បានសម្រេចហើយ សារីបុត្តអើយ អរហន្តចាស់ក្លា បញ្ញាលើសគេ ក្រោមតែសាស្តា ១ អង្គទេណា សាវ័កដៃស្តាំ ។
 • អត្ថន័យទាំង ៥ ចូរអ្នកចងចាំ ខ្លឹមមាឃបូជា ជាខ្លឹមនៃធម៌ បេះដូងសាសនា ធ្វើឲ្យបានណា ឱវាទបាតិមោក្ខ។
 • ខ្លឹមសារសំខាន់ថ្ងៃមាឃបូជា ÷
  ១. ជាថ្ងៃប្រកាសចេញនូវឱវាទបាតិមោក្ខ ខ្លឹមនៃធម៌ បេះដូងនៃសាសនា (១.មិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងពួង ២.ធ្វើកុសលឲ្យដល់ព្រម ៣.ធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធ)។
  ២. ជាថ្ងៃប្រជុំចតុរង្គសន្និបាតសង្ឃ ប្រកបដោយអង្គ ៤ (គឺ ១.ជាថ្ងៃពេញបូរមីខែមាឃ ២. សង្ឃនិមន្តមកជួបជុំគ្នា មានចំនួន ១.២៥០ អង្គ ដោយមិនបានព្រៀងទុក ៣.ភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ សុទ្ធតែជាព្រះអរហន្ត ៤. ភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់សុទ្ធតែជាឯហិភិក្ខុ) ។
  ៣. ជាថ្ងៃដាក់ព្រះជន្មសង្ខារថា ៣ ខែខាងមុខ ព្រះតថាគតនឹងបរិនិព្វាន។
  ៤. ជាថ្ងៃប្រកាសតែងតាំងអគ្គសាវ័កស្តាំឆ្វេង (ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លាន)។
  ៥. ជាថ្ងៃដែលព្រះសារីបុត្របានសម្រេចជាព្រះអរហន្តលើលោក ជាមហាសាវ័កទី ១ ប្រសើរលើសភិក្ខុដទៃ ក្នុងចំណោមសាវ័កដែលមានបញ្ញាទាំងឡាយ។

សូមអនុមោទនា…!!
ថ្ងៃមាឃបូជា ពេញបូរមីខែមាឃ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ មករា ២០២១ ។

អមរាទេវី._ (១៨ មករា ២០២១)

កម្ម និងការអោយផលផ្សេងគ្នា៧យ៉ាង

កម្ម និងការឱ្យផលផ្សេងៗគ្នា ៧ យ៉ាងគឺ÷
១ . មានអាយុវែង_ ព្រោះមិនសម្លាប់សត្វ។
២ . មិនមានរោគ_ ព្រោះមិនបៀតបៀនសត្វ ។
៣ . មានសម្បុរស្រស់ថ្លា_ ព្រោះមិនសេចក្តីក្រោធ ។
៤ . មានសក្តិធំ_ ព្រោះមិនច្រណែនមិនប្រទូស ។
៥ . មានភោគសម្បត្តិច្រើន_ ព្រោះឱ្យទានមានបាយទឹកសំពត់ស្លៀកដណ្តប់ទីជម្រកជាដើម ។
៦ . កើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់_ ព្រោះមិនរឹងត្អឹងមិនមើលងាយគេមានតែការគោរពរាប់អាន ។
៧ . មានបញ្ញាច្រើន_ ព្រោះចូលទៅរកសមណ:ជាពហុស្សូតអ្នកស្ងប់រម្ងាប់ស្តាប់និងសិក្សាធម៌ ។

សូមអនុមោទនា !

ព្រះគន្ធកុដិ

ទីព្រះគន្ធកុដិលំនៅព្រះសាស្តា
ឋានទីអស្ចារ្យ គោរពបូជា
ឲ្យនឹករលឹកដល់ព្រះ ភគវា
ស្តេចធំមហិមា នៃព្រះសទ្ធម្ម ។

កុដិក្លិនក្រអូបនៃផ្កាទាំងឡាយ
បរិស័ទចូលថ្វាយបង្គំធាតុព្រះភគវា
គន្ធកុដិល្អជា ដំកល់បិដកថ្លៃ
សូមបាននិស្ស័យស្តាប់ព្រះធម្មា ។

សូមបុណ្យដែលសាងបានដល់ញាតិ
ដែលលោកចាកឃ្លាត ផុតទៅឆ្ងាយ
ឲ្យសុខសប្បាយ ហើយផុតភ័យ
សូមបាននិស្ស័យ ថ្លៃ ថ្លា និព្វាន ។

០៤ កើត មាឃ២៥៦៤
១៧ ០១ ២១

ចូររក្សាខ្លួនប្រាណអោយនៅជាសុខ

ចូររក្សាខ្លួនប្រាណ ឲ្យនៅជាសុខ ចូរកុំបៀតបៀនដល់
អ្នណាៗទ្បើយ

របស់ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តថ្ងៃនេះរមែងប្រែប្រួល .
ទៅតាមដំណើររបស់កម្ម ដែលយើងបានសាង

ដាំពូជអ្វី និងបានផលនោះ ដាំសុខបានសុខ
ដាំទុក្ខបាន ទុក្ខ

សូមមេត្ដាបើកបរទ្បានម៉ូតូអនុគ្រោះដល់សពសត្វផង
កុំទៅរកធម៏នៅឯណា ធម៌គឺជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះឯង
មេត្តា ករុណា មុទិតា សំអាតសំរាមក្នុងខ្លួនអ្នកឲ្យស្អាតសិន
នោះអ្នកនិងឃើញព្រះនិព្វាន ( យោធម្មំ បស្សតិសោមំបស្សតិ
១៦ មករា ២០២១