ដង្ហើមទី3(3-1)

ដង្ហើមដកចូល ប្រើចិត្តសំលឹងមើលរឹមច្រមុះ

ដង្ហើមដកចេញ ប្រើចិត្តសំលឹងមើល កណ្តាលទ្រូង

ខ្យល់ទី3(3-1) នេះធ្វើដឹងនូវអារម្មណ៏នឹងនរ សុខស្រួល។ ចិត្តកាយ នឹង ដង្ហើម ស្រុះស្រួល ជាធ្លុងមួយ ចូរសម្លឹងមើលដំនើរ ខ្យល់រហូតដឹង ថាខ្យល់រាង ខ្លីបន្តិច រួចខិតឡើងលើ អារម្មណ៏ នៃកាម ឆន្ទហ កើតឡើងជាខ្យល់ ទី 3(3-2)

ដង្ហើមទី៣

ដង្ហើមដកចូល ប្រើចិត្តសម្លឹងមើលរឹមច្រមុះ

ដង្ហើមដកចេញ ប្រើចិត្តសម្លឹងមើល បេះដូង បង្អូសដល់ទ្រូង

ខ្យល់ទី3 នេះប្រើសំរាប់ដុត ចិត្ត ខឹង ក្តៅ ក្រហាយគុំគួន ព្យាបាទ ច្រណែនឈ្នានីស ម្យ៉ាងទៀតខ្យល់ទី3 នេះប្រើសំរាប់ដុត ទុក្ខទាំងឡាយ រោគាទាំងឡាយ ដែលមានលើរាងកាយ ធ្វើអោយកំរើកធាតុ ទឹក ដី ភ្លើង​ ខ្យល់ ចូរមើលខ្យល់ទី3នេះ កន្លះម៉ោង ឡើងរហូត ចិត្តកាយ ស្រួលធូរស្បើយ មាននយ័ថាយើងចូលដល់ខ្យល់ទី 3(3-1)

ខ្យល់ដង្ហើមទី2

ដង្ហើមដកចូល ប្រើចិត្តសម្លឹងមើលរឹមច្រមុះ

ដង្ហើមដកចេញ ប្រើចិត្តសម្លឹងមើល បេះដូងបង្អូស ដល់ពោះ

ខ្យល់ដង្ហើមនេះប្រើសំរាប់ដុត ការគិត ការសង្សយ័ច្រើន ឥតហេតុផល

មើលខ្យល់ទី2 នេះ5នាទីរហូតដល់ឈប់គិតសង្សយ័ មាននយ័ថាចូលខ្យល់ទី3

ដង្ហើមទី១ របស់សមាធិ

ខ្យល់ទី1 ក្នុងការសមាធិ

ដង្ហើមដកចូល ប្រើចិត្តសម្លឹងត្រង់រឹមច្រមុះ

ដង្ហើមដកចេញ ប្រើចិត្តសម្លឹងមើល បេះដូង បង្អូសដល់ផ្ចិត

ខ្យល់ទី១ ដុតចិត្តខ្ជិល ច្រអូស ងោកងុយ មើលខ្យល់ទី១ ត្រឹម ៥នាទិ រហូតស្វាងមានកំលាំង លែងងោកងុយ ចិត្តម៉ត់ចត់ មាននយ័ថាយើងដល់ខ្យល់ទិ ២

ធម៍ថ្វាយបង្គំព្រះមុនពេលសមាធិ៩ នឹង ១០

យំ កិញ្ចិ កុសលកម្មំ កត្តព្វំ កិរិយំ មម កាយេន វាចា មនសាតិទស សុគតំ កតំ យេ សត្តា សញ្ញិនោ អត្ថិយេច សត្តា អសញ្ញិនោ កតំ បុញ្ញផលំ មយ្ហំ សព្វេ ភាគី ភវន្តុតេ យេ តំកតំ សុវិទិតំ ទិន្នំ បុញ្ញំផលំ មយា យេ ច តត្ថ ន ជានន្តិ ទេវ គន្ត្វា និវេទយុំ សព្វេ លោកម្ហិ យេ សត្ថា ជីវន្តាហារ ហេតុកា មនុញ្ញំ ភោជនំ សព្វេ លភន្តុ មម ចេតសាតិ។

សូត្រក្រោយធ្វើសមាធិចប់

ផ្សាយមេត្តាអោយខ្លួនឯង

អហំ សុខិតោ ហោមិ និទ្ទក្ខោ អវេរោ អព្យាបជ្ឍោ អនីឃោ សុខី អត្តានំ បរិហរាមិ។

សូមអោយអាត្មាអញបានដល់នូវសេចក្តីសុខ កុំបីមានទុក្ខឡើយ។

សូមអោយអាត្មាអញជាអ្នកមិនមានពៀរ មិនមានព្យាបាទ មិនមានសេចក្តីទុក្ខ ចូររក្សាខ្លួននៅជាសុខចុះ។

ការផ្សាយមេត្តាក្នុងករណីមេគ្គសូត្រ

សុខិនោ វា ខេមិនោ ហោន្តុ សព្វេ សត្តា ភវន្តុ សុខិតត្តា។

សត្វទាំងឡាយទាំងពួង សូមអោយមានសេចក្តីសុខ អោយមានសេចក្តីក្សេម អោយមានខ្លួនដល់នៅសេចក្តីសុខចុះ។

ធម៍ថ្វាយបង្គំព្រះមុនពេលសមាធិ៨

តេជះខ្ញុំសាង

សូត្រក្រោយធ្វើសមាធិចប់

តេជះខ្ញុំសាង សំអិតសំអាង អោនកាយវាចា សូមសុខសោភា រួចពីទុក្ខា ឆ្លងដល់ត្រើយមហា ពោលគឺនិពា្វន។

គ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិ កុំអោយខ្ញុំឃ្លាត ពីសីលនិងទាន គំនិតខ្ញុំកើត កំណើតខ្ញុំមាន មគ្គផលជាស្ពាន ដល់ស្ថានថ្លៃថ្លា។

ខ្ញុំជូនមគ្គផល ចំពោះទៅដល់ មាតាបិតា គុណគ្រូព្រះឧបជ្ឍាយចារ្យ គុណញាតិការប្រាំពិរសណ្តាន។

ជីដូនជីតា រស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកស្ថាន ខ្ញុំជូនមគ្គផល កុសលថ្កើនថ្កាន សូមសុខក្សេមក្សាន្ត ដល់ស្ថានផុតទុក្ខ។

ខ្ញុំសូមសច្ចា កើតជាតិណាៗ សូមអោយបានសុខ សូមមានបញ្ញា ភ្លឺថ្លាមោះមុត រូចផុតពីទុក្ខ ដល់ព្រះនិព្វានហោង។

ធម៍ថ្វាយបង្គំព្រះមុនពេលសមាធិ៧

ថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រយ័

ឥមាហំ ភគវា អត្តភវំ រតនត្តយស្ស បរិច្ចជាមិ

បពិត្រ ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ខ្ញុំព្រះអង្គ សូមប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រយ័

គឺព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៏ ព្រះសង្ឃ​ ដើម្បីចម្រើនក្នុង ឪកាសនេះទៅ។

ថ្វាយខ្លួនចំពោះអាចារិនីយា

ឥមាហំ អាចារិនី/អាចារិនីយា អត្តភវំ តុម្ហកំ បរិច្ចជាមិ

បពិត្រ អាចារិនី ឬអ្នកគ្រូអាចារ្យ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមប្រគល់កាយថ្វាយអត្តភាព ចំពោះអាចារិនី ឬ អ្នកគ្រូអាចារ្យ សុំរៀនព្រះកម្មដ្ធាន ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។

វិធិសូត្រសុំកម្មដ្ធាន

សព្វទុក្ខ និស្សរណនិព្វាន សច្ឆិករណត្ថាយ មេ អាចរិនី កម្មដ្ធានំ ទេហិ។

បពិត្រអាចារិនីដ៏ចំរើន សូមអាចារិនីមេត្តាប្រទាននូវព្រះកម្មដ្ធានដល់ខ្ញុំ ព្រករុណាដើម្បីប្រយោជន៏ និង ធ្វើអោយជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វានដែលជាធម៏រលាស់ខ្លួន ចេញចាកទុក្ខទាំងពួង។

ធម៍ថ្វាយបង្គំព្រះមុនពេលសមាធិ៥​ នឹង ៦

ឥមានិ បញ្ចសិក្ខាបទានិ សមាទិយាមិ

ឥមានិ បញ្ចសិក្ខាបទានិ សមាទិយាមិ

ឥមានិ បញ្ចសិក្ខាបទានិ សមាទិយាមិ

ខ្ញុំព្រះករុណា សូមសមាទាននូវសិក្ខាបទ ទាំងឡាយ៥ នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្សយ័ ធ្វើអោយច្បាស់នូវព្រះ និព្វានព្ធដ៍អនាគតកាលទៅខាងមុខនោះហោង។

ពុទ្ធោ យោ ខលិតា ទោសោ ពុទ្ធោ ខមតុតំមមំ

ធម្មេ យោ ខលិតា ទោសោ ធម្មោ ខមតុតំមមំ

សង្ឃោ យោ ខលិតា ទោសោ សង្ឃោ ខមតុតំមមំ

ទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើអោយភ្លាំងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៍ ព្រះសង្ឃ ជាម្ចាស់អត់នូវទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណា។

សុំខមាលទោស អាចារនី

ទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើអោយភ្លាំងភ្លាត់ហើយក្នុងអាចារនីជាម្ចាស់សូមអាចារនីជាម្ចាស់អត់នូវទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណា។

ធម៍ថ្វាយបង្គំព្រះមុនពេលសមាធិ៤

បាណាតិបាតា វេរមណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាមិ

ខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននូវសិក្ខាបទគឺជាហេតុវៀរចាកកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតអោយធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្លាប់សត្វ។

អទិន្នាទានា វេរមណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាមិ

ខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមានទាននូវសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវៀរចកកិរិយាប្រកាន់យកនូវវត្ថុដែលគេមិនបានអោយដោយកា ឬ ដោយវាចា។

កាមេសុ មិច្ឆាចារា វេរមណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាមិ

ខ្ញុំព្រះកុរណាសូមសមាទាននូវសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុរៀរចាកកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ។

មុសាវាទា វេរមណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាមិ

ខ្ញុំព្រះកុរណាសូមសមាទាននូវសិក្ខាបទគឺចេតនា ជាហេតុវៀរចាកកិរិយាពោលនូវពាក្យកុហក។

សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ធានា វេរមណី សិក្ខាបទំ សមាទិយាមិ

ខ្ញុំព្រះកុរណាសូមសមាទាននូវសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទកឺផឹកនូវទឹកស្រវឹងគឺសុវា និង មេរយ។